Nastavničko vijeće JU MSŠ Sapna čine svi nastavnici i saradnici škole i kao stručni organ škole obavlja sve poslove i zadatke utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju.

 

 • stara se o organizovanju i unapređenju obrazovno odgojnog rada u školi ;
 • analizira rad odjeljenskih odnosno razrednih vijeća;
 • na prijedlog direktora određuje razrednike;
 • vrši izbor oblika nastave i ,saglasno tome, vrši raspored učenika po odjeljenjima i podjelu predmeta na nastavnike, odnosno utvrđuje organizaciju nastave u (40- časovnoj) radnoj sedmici;
 • odobrava učenicima završavanje dva razreda u toku jedne školske godine;
 • prati ostvarivanje nastavnog plana i programa i preduzima mjere za njegovo izvršenje;
 • predlaže direktoru nabavku stručnih časopisa i druge stručne literature, utvrđuje prijedlog i razmatra izvršenje godišnjeg programa rada srednje škole, rada stručnih organa, tijela i komisija;
 • utvrđuje program i prati realizaciju stručnog usavršavanja nastavnika, stručnih saradnika i saradnika;
 • analizira rad nastavnika, stručnih saradnika i predlaže ocjenu o njihovom radu i napredovanju;
 • predlaže članove školskog odbora;
 • vodi brigu o profesionalnoj orijentaciji učenika;
 • imenuje komisije za polaganje ispita;
 • odobrava i organizuje polaganje dopunskih, razrednih, vanrednih ispita i mature, odnosno završnog ispita koji se obavlja u školi u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i odgoju, te razmatra i usvaja izvještaje o obavljenim ispitima;
 • donosi odluku o poništavanju ispita;
 • stara se o Vijeću učenika srednje škole;
 • razmatra izvještaje o izvršenom stručnom nadzoru, po potrebi i inspekcijskom pregledu, preduzima odgovarajuće mjere i vodi brigu o izvršavanju tih mjera;
 • obavlja i druge poslove predviđene zakonom i Pravilima škole;

 

Radom Nastavničkog vijeća rukovodi direktor srednje škole ili stručno lice koje on odredi, ako općim aktom srednje škole nije drugačije utvrđeno.

 

SEPTEMBAR

 • Razmatranje i usvajanje izvještaja o realizaciji Godišnjeg programa rada za školsku 2015/2016. godinu;
 • Razmatranje prijedloga za izradu Godišnjeg programa rada za školsku 2016/2017. godinu;
 • Donošenje svih odluka vezanih za godišnji program rada te usvajanje istog;
 • Razmatranje programa rada aktiva i imenovanje predsjednika istih;
 • Razmatranje prijedloga 40- satne radne sedmice nastavnika;
 • Usvajanje plana izleta, posjeta i ekskurzija;
 • Priprema općeg roditeljskog sastanka;
 • Rješavanje zahtjeva, molbi i žalbi učenika;

 

 OKTOBAR

 • Realizacija plana nabavke nastavnih sredstava i opreme;
 • Analiziranje vođenja pedagoške dokumentacije;
 • Analiza programa za inovacije i stručno usavršavanje;
 • Analiza socijalnog sastava učenika u školi;
 • Rješavanje prijedloga, sugestija i primjedbi sa roditeljskih sastanaka;
 • Formiranje ispitnog odbora za maturske i završne ispite;
 • Razmatranje informacija sa sjednica Vijeća roditelja;
 • Organizovanje predavanja;

 

NOVEMBAR

 • Osvrt na realizaciju nastavnog plana i programa;
 • Realizacija programa rada slobodnih aktivnosti ( sekcije, dodatna i dopunska nastava);
 • Interna analiza uspjeha u učenju i vladanju učenika;
 • Realizacija plana rada odjeljenskog starješine;
 • Analiza prijedloga Odjeljenskog vijeća i aktiva škole;
 • Obilježavanje Dana državnosti BiH;
 • Organizovanje predavanja,

 

DECEMBAR

 • Analiza primjene nastavnih sredstava u nastavi;
 • Realizacija stručnog usavršavanja nastavnika, predavanje,
 • Analiza realizacije nastavnog plana i programa;
 • Pripreme za završetak  I polugodišta;

 

JANUAR

 • Priprema sjednica Odjeljenskog vijeća;
 • Analiza uspjeha i vladanja učenika na kraju I polugodišta;
 • Rješavanje primjedbi i prijedloga Odjeljenskih vijeća;
 • Usvajanje realizacije fonda sati i nastavnih sadržaja;
 • Utvrđivanje rasporeda polaganja ispita, sastava komisija u januarsko – februarskom ispitnom roku;
 • Razmatranje prijedloga i zaključaka stručnih aktiva;
 • Analiza pedagoške dokumentacije;
 • Realizacija programa stručnog usavršavanja ;
 • Rješavanje zahtjeva učenika;

 

FEBRUAR

 • Izvještaj o realizaciji godišnjeg programa rada škole za I polugodište;
 • Praćenje realizacija programa pripravnika – mentora i njihov rad;
 • Utvrđivanje uspjeha učenika u januarsko februarskom roku;
 • Izvještaj sa seminara za nastavnike;
 • Rješavanje zahtjeva učenika ;
 • Analiza rada Vijeća učenika škole;

 

MART

 • Osvrt na rad svih kulturnih aktivnosti u školi;
 • Realizacija programa stručnih aktiva;
 • Analiza korištenja nastavnih sredstava;
 • Analiza pedagoške dokumentacije i evidencije;
 • Analiza vrednovanja i ocjenjivanja učenika;

 

APRIL   

 • Analiza uspjeha u učenju i vladanju učenika;
 • Izricanje odgojno – disciplinskih mjera i pohvala;
 • Realizacija fonda sati i nastavnih sadržaja;
 • Prijedlozi i primjedbe Odjeljenskih vijeća i Vjeća učenika;
 • Organizacija vanrednog ispitnog roka za učenike, formiranje ispitnih komisija i odobravanje ispita;

 

MAJ

 • Analiza uspjeha u učenju i vladanju završnih odjeljenja i eventualno produženje školovanja;
 • Analiza pedagoške dokumentacije završnih odjeljenja;
 • Donošenje plana rada do kraja školske godine;
 • Utvrđivanje rasporeda polaganja popravnih ispita za maturante, maturskih i završnih ispita;
 • Utvrđivanje uspjeha nakon popravnih ispita maturanata;
 • Prijedlog programa obilježavanja Dana škole;
 • Prijedlog komisije za prijem učenika u prvi razred;

 

JUNI

 • Realizacija nastavnog fonda sati i nastavnih sadržaja ;
 • Pohvale i nagrade učenika;
 • Analiza realizacije svih programa: Godišnjeg programa rada škole, aktiva, stručnog usavršavanja, inovacije odjeljenskih vijeća, slobodnih aktivnosti, stručnih saradnika;
 • Rezultati razrednih, dopunskih, popravnih, završnih i maturskih ispita;
 • Izvještaji komisija;
 • Razmatranje prigovora i zahtjeva učenika;

 

AVGUST

 • Aktivnosti vezane za završetak školske godine;
 • Formiranje komisija i utvrđivanje rasporeda polaganja ispita: popravnih, razrednih, dopunskih, maturskih i završnih;
 • Formirane odjeljenja;
 • Određivanje odjeljenskih starješinstava i rukovodilaca Odjeljenskih vijeća;
 • Određivanje rukovodilaca stručnih aktiva;
 • Izvještaj sa polaganja popravnih, razrednih, dopunskih,maturskih i završnih ispita;
 • Rješavanje prigovora i zahtjeva učenika;
 • Utvrđivanje rasporeda smjena;
 • Plan i program stručnih aktiva ( stručno usavršavanje, inovacije u radu);
 • Brojno stanje učenika po odjeljenjima;
 • Prijedlozi aktiva vezani za nestručno zastupljenu nastavu;
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387 35 597 067
mss.sapna@yahoo.com