Od 25. do 27. aprila, u Travniku, odr?an je Festival  srednjo?kolskog teatra, u organizaciji Centra za dramski odgoj iz Mostara u saradnji s Pozori?tem Travnik. Na festivalu se predstavilo 15 ?kola iz cijele BiH, a festivalske predstave pratio je stru?ni ?iri u sastavu Alena D?ebo, glumica iz Sarajeva, Goran Novkovi?, direktor Omladinskog pozori?ta "Dis" iz Banja Luke i Oliver Jovi?, producent iz Travnika.


Svaki dan nakon izvedenih predstava vo?eni su zanimljivi i iscrpni razgovori o dostignu?ima, teatarskoj energiji, gre?kama i mogu?im oblicima educiranja brojnih talenata koji su uo?eni na festivalu i koji uistinu mogu biti budu?nost omladinskog teatra u na?oj zemlji.
Dramska sekcija na?e ?kole predstavila se dramom ?Ramo i Javra? koju su napisali ?lanovi dramske sekcije pod rukovoditeljstvom prof. Jasminke Had?i? i prof. Mirze ?iv?i?a.


Drama ?Ramo i Javra? je komi?nog karaktera i zbog toga je privukla pa?nju prisutnih i na kraju bila nagra?ena velikim aplauzom. Prije odlaska u pozori?te, ?lanovi dramske sekcije su posjetili Univerzitet u Travniku i bili informisani o svim pogodnostima koje nudi ovaj Univerzitet svojim studentima.

206. viteške brigade bb
75411 Sapna
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387 35 597 067
mss.sapna@yahoo.com