Na osnovu člana 8. i 22. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave (“Službene novine TK”, broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17) i člana 74. stav 3. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju (“Službene novine TK”, broj: 17/11, 9/15, 6/16 i 14/18), Ministarstvo obrazovanja i nauke, objavljuje K O N K U R S/N A T J E Č A J za upis učenika u prvi razred srednjih škola na području Tuzlanskog kantona za školsku 2019./2020. godinu Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola u školskoj 2019./2020. godini: Prvi upisni rok počinje 7. - 11. juna 2019. godine, a drugi upisni rok od 14. - 20. juna 2019. godine (za gimnaziju do 18., tehničku školu 19. juna).

Kandidati se u našoj školi mogu opredijeliti za jedno od pet različitih zvanja i zanimanja: 

- mašinski tehničar za kompjutersko preojektovanje
- poljoprivredni tehničar (EU VET 1)
- ekonomski tehničar (finan.račun.s.)(EU VET II)
- zavarivač
- keramičar-teracer
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387 35 597 067
mss.sapna@yahoo.com