Prostorije


Školska zgrada je u dobrom stanju. Učionice su adekvatno pripremljene za početak školske godine.  Škola raspolaže sa dovoljnim brojem učionica/kabineta za nesmetano izvođenje stručno - teorijske nastave.  Škola nema vlastitu fiskulturnu salu, te nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja izvodit će na školskom igralištu koje je zajedničko sa Osnovnom školom. Međutim, u toku je izgradnja sportske dvorane, gdje će učenici naše škole uskoro imati obezbjeđen prostor za izvođenje nastave iz tjelesnog i zdravstvenog odgoja. 
U toku školske 2015/16. godine realizovano je niz projekata kojima su se obezbjedila sredstva za savremenije izvođenje nastave, te nabavka savremenijih nastavnih sredstava i pomagala.. Škola je obezbjedila dvije donacije računara i računarske opreme iz inostranstva i na taj način su stvoreni uslovi za uređenje jos jednog kabineta za informatiku i predmete mašinske i ekonomske struke na kojima učenici stiču praktična znanja radeći na računarskim programima. Također je donacijom osiguran potreban broj stolova i stolica u učionicama gdje je to bilo potrebno.

U toku školskog raspusta izvršeno je renoviranje (krečenje, popravka školske zgrade), te je urađena nova fasada na većem dijelu objekta. Također, zamjenjen je jedan dio stolarije, što je nastavak projekta koji realiziramo kontinuirano već nekoliko godina, ako da je nastava u ovoj školskoj godini počela nesmetano.

Škola je solidno opremljena nastavnim sredstvima i pomagalima. Određeni nedostaci su prisutni u okviru radionica za praktičnu nastavu građevinske i mašinske struke.

U školskoj 2016/17. godini se planira dodatno  opremanje svih prostorija nastavnim sredstvima, instaliranje projektora i računara u u učionicama gdje nije urađeno, uređenja kabineta, te uređenje i opremanje  radionica za mašinsku i građevinsku struku te poboljšanje uslova na školskoj ekonomiji, kao i zamjena ulaznih vrata na školskom objektu.
Škola sarađuje sa NVO WORLD VISION u cilju moderniziranja kabineta informatike.
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387 35 597 067
mss.sapna@yahoo.com