Vijeće učenika bira se svake godine i čine ga predstavnici odjeljenskih zajednica.

Način rada vijeća učenika reguliše se pravilnikom koji donosi vijeće. Vijeće učenika bira predsjednika, zamjenika predsjednika i sekretara.
Vijeće učenika naše Škole aktivni je član Mreže Vijeća učenika Tuzlanskog kantona ( mreVUK – TK ).

Vrijedi napomenuti da je predsjednik VU naše škole Dino Hasanović ujedno zamjenik predsjednika mreVUK – a TK.
„Mreža Vijeća učenika Kantona/Županije/Distrikta“ je zajedničko ime za mreže vijeća učenika u kantonima/županijama/distriktu Bosne i Hercegovine. mreVUK/Ž/D predstavlja i zastupa interese srednjoškolaca u kantonu/županiji/distriktu. Ove mreže omogućavaju svakom srednjoškolcu da se lično ili putem izabranog predstavnika u vijeću učenika uključi u rješavanje problema srednjoškolske populacije.GODIŠNJI PROGRAM RADA VIJEĆA UČENIKA

Za školsku 2016/17. godinu

 Učenici škole obrazuju Vijeće učenika čija je dužnost da: 

 • promoviše interese MSŠ Sapna u lokalnoj zajednici i širem području;
 • predstavlja stavove učenika Školskom odboru srednje škole;
 • podstiče angažman učenika u radu srednje škole i
 • informiše Školski odbor o svojim stavovima kad ocijeni da je to potrebno ili po zahtjevu školskog odbora, daje mišljenje o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje srednjom školom.

 

SEPTEMBAR               

 • razmatranje stanja i problema rada i života učenika u školi
 • organizacija maturskih ekskurzija u saradnji sa roditeljima
 • izrada panoa sa sadržajem o štetnosti alkohola i drugih opijajućih sredstava

 

 OKTOBAR 

 • organizovanje sportskih aktivnosti
 • posjeta pozorištu, bioskopu, muzeju i drugim društvenim i kulturnim institucijama
 • prisustvo seminarima

 

NOVEMBAR 

 • obilježavanje Dana državnosti BiH
 • obilježavanje vjerskih praznika
 • posjeta nekoj od škola partnera

 

 DECEMBAR 

 • organizovanje predavanje pripadnika MUP-a o štetnosti i posljedicama opijajućih sredstava
 • posjeta pozorištu, bioskopu i sl.
 • organizacija predavanja na temu: ''Uspješno učenje''
 • obilježavanje Nove Godine
 • Posjeta seminarima

  

JANUAR

 •  analiza rada na kraju I polugodišta

  

FEBRUAR 

 • razmatranje stanja i problema rada i života učenika u školi
 • izrada panoa o AIDS-u
 • pripreme za obilježavanje Dana nezavisnosti BiH
 • organiziranje predavanja u okviru profesionalne orijentacije“Univerziteti u BIH“?

  

MART 

 • organizovanje predavanja na temu: Aktivizam učenika
 • posjeta pozorištu, bioskopu, muzeju i drugim kulturnim institucijama
 • učestvovanje na uređenju školskog lista
 • organizacija obilježavanja dana općine Sapna (18. mart)

 

APRIL 

 • organizovanje izleta i sportskog dana
 • izrada panoa o NUS-u
 • organizovanje akcije dobrovoljnog darivanja krvi
 • rad na uređenju školskog dvorišta
 • susreti sa drugim školama u regionu

 

MAJ 

 • obilježavanje praznika rada
 • obilježavanje Dana škole ( 9. Maj)
 • organizovanje ekskurzije i maturske večeri u saradnji sa roditeljima

 

JUNI 

 • sumiranje rezultata rada Vijeća učenika
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387 35 597 067
mss.sapna@yahoo.com