Školska 2017/18. godina.

Škola planira organizovati maturske ekskurzija učenika završnih razreda i ekskurzije ostalih razreda. Za učenike završnih razreda, u oktobru,  biće organizirana maturalna ekskurzija. Planirana je ekskurzija u Neum i

Dubrovnik ili posjeta Pragu, ukoliko bude odgovarajući broj zainteresiranih učenika. Za izradu programa ekskurzija kao i pripreme  zadužene su razredne starješine i Vijeće roditelja, a program ekskurzije će usvojiti Nastavničko vijeće. Sve ekskurzije će biti edukativno-rekreativnog tipa. Škola će organizirati jednodnevne i višednevne ekskurzije unutra naše države, ali i van granica države ukoliko bude postojala zainteresovanost učenika.

Učenici naše škole će se pripremati za predstavljanja škole na na svim manifestacijama gdje to bude moguće.

Planirane su i posjete pozorištu, bioskopu i drugim institucijama i manifestacijama koje su u skladu sa potrebama i učenika i nastavnika, kao i organizacija stručnih ekskurzija za učenike, koje bi mogle koristiti učenicima.

Škola će takođe organizovati  jednodnevne izlete te sportski dan. Oni će biti izvedeni najmanje dva puta tokom školske godine u zavisnosti od vremenskih prilika, po jedan u polugodištu. Cilj izleta i sportskog dana je druženje i zbližavanje učenika, nastavnika i drugog osoblja.

Planirana je i edukativna ekskurzija za profesore MSŠ Sapna u okviru Bosne i Hercegovine, ali i van granica države BiH na kraju prvog ili drugog polugodišta. Tačne lokacije za posjetu će odrediti Nastavničko vijeće. Za izradu plana i  ekskurzije zaduženi su direktor i razvojni tim škole,a isti će usvojiti Nastavničko vijeće.

Za profesore će također biti organizovana i posjeta sajmu knjiga u Beogradu, Zagrebu i Sarajevu.
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387 35 597 067
mss.sapna@yahoo.com