Školske parcele


Školska parcela u Sapni je dugogodišnjim radom profesora i učenika, a uz potporu škole dovedena u fazu za kvalitetnog izvođenja praktične nastave, jer svojim sadržajem i koncepcijom pokriva gotovo sve module iz oblasti struke.

Parcela raspolaže kapacitetima od proizvodnje u zatvorenom i na otvorenom prostoru, mješovitim voćnjakom kao i ljetnom učionicom koja je opremljena za izvođenje nastave kao i drugih sadržaja za potrebe škole.

U ovakvim uslovima se na ovoj školskoj parceli redovno obavlja praktična nastava.Najveći akcenat u toku ferijalne prakse je baziran na plasteničkoj proizvodnji kroz redovno praćenje fenofaza rasta i razvoja plasteničkih kultura kao i obezbeđenje dovoljnih količina vode za zalivanje i radove u samim plastenicima.

Trenutno raspolažemo sa dva plastenika od po 100 m2 a u toku su aktivnosti oko postavljanja tj. Instaliranja još 2 plastenika od po 100 m2 koji su obezbeđeni od strane Ministarstva za izbjegla i raseljena lica FBiH.(dva plastenika će biti obezbeđena na osnovu dva plastenika koji su potuno uništena klizištem nastalim u maju 2014. Godine elementarnom nepogodom na prostoru općine Sapna).

Škola takođe raspolaže sa školskom parcelom u Godušu, naselju na području općine Sapna, koja je udaljena od škole oko 7 km, koristi kako za programe redovne nastave iz predmeta voćarstvo-vinogradarstvo, zaštita bilja i dr. tako i za potrebe praktične nastave. Na istoj se nalazi zasad šljive koji je škola podigla ranijih godina.Ova parcela u površini od oko 0,8 ha je Odlukom Općinskog vijeća Sapna data školi na korištenje.Površina od oko 0,45 ha se koristi u poljoprivredne svrhe,dakle, na toj površini se nalaze rodna stabla šljive kao i određeni broj voćnih stabala jabuke i kruške.

206. viteške brigade bb
75411 Sapna
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387 35 597 067
mss.sapna@yahoo.com